1398/09/16 09:44
نشست بخشدار با معاون بانك ملي استان و روساي بانك ملي شعب شهر شازند
بخشدار طی نشستی با معاون بانک ملی استان و روسای بانک ملی شعب شهر شازند در خصوص مسائل مربوطه بحث و تبادل نظر کردند.

به گزارش روابط عمومی بخشداری مرکزی شهرستان شازند؛ صبح روز دوشنبه 11 آذرماه،  خانم جوکاربخشدار طی نشستی با حیدری معاون بانک ملی استان و روسای بانک ملی شعب شهر شازند در خصوص بررسی و رفع موانع تسهیلات متقاضیان سطح بخش در محل دفتر بخشدار بحث و تبادل نظر کردند.

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved