1399/05/12 18:37
ضدعفوني معابر،مكان هاي عمومي ومخازن زباله روستاي البرز
ضدعفونی معابر،مکان های عمومی ومخازن زباله روستای البرز

به گزارش روابط عمومی بخشداری مرکزی شهرستان شازند؛  ضدعفونی معابر،مکان های عمومی ومخازن زباله روستای البرز

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved