1399/05/12 18:39
برگزاري مجمع عمومي شركت تعاوني دهياران بخش مركزي شازند
مجمع عمومی شرکت تعاونی دهیاران بخش مرکزی شازند به ریاست خانم جوکار بخشدار مرکزی برگزار شد

به گزارش روابط عمومی بخشداری مرکزی شهرستان شازند؛ برگزاری مجمع عمومی شرکت تعاونی دهیاران بخش مرکزی شازند به ریاست خانم جوکار بخشدار مرکزی ،نماینده اداره تعاون ،کار و رفاه اجتماعی و کلیه دهیاران بخش مرکزی ،مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره در سالن جلسات بخشداری انجام گردید .در این مجمع مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره جدید انتخاب شدند.

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved